Vedtægter

Vedtægter 2016/17

 

 

 1. Navn
  Foreningens navn er: Child Care Danmark

  2. Hjemsted
  a) Foreningens Adresse er: Farstrupvej 86, 5471 Søndersø

  3. Formål
  a) Foreningens formål er at yde bistand til børn i 3. verdenslande, der pga. krig, katastrofer,  AIDS og social nød ikke har mulighed for skolegang, og andre basale livs nødvendigheder.
  b) Hjælpen ydes uanset race, religion eller politisk tilhørsforhold.
  c) Foreningen støtter projekter og børn gennem foreningen ”Uganda Child Care Denmark” som er en NGO i Uganda, samt andre af bestyrelsen godkendte foreninger.

  4. Bestyrelse
  a) Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 – 5 medlemmer + suppleant, der træffer alle beslutninger, der ikke særskilt er henlagt til generalforsamlingen.
  b) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasser og evt.     bestyrelsesudvalgsmedlemmer.
  c) Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg på den årlige generalforsamling, og således at formand, sekretær, et bestyrelsesmedlem og en suppleant afgår på ulige år og næstformand og kasser, et bestyrelsesmedlem og en suppleant afgår på lige år. Genvalg kan finde sted.
  d) Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsens medlemmer. Suppleanterne kan efter  bestyrelsens beslutning deltage i arbejdet.
  e) Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog mindst 1 gang årligt.
  f) Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden med min. 1 uges varsel.
  g) Der laves et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.
  h) Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver indenfor foreningens rammer.
  i) Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.
  j) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede.

  5) Generalforsamling

  a) Generalforsamlingen består af bestyrelsens medlemmer og faddere.
  b) Generalforsamling afholdes en gang om året.
  c) Bestyrelsen indkalder til generalforsamling skriftligt med mindst 2 ugers varsel.
  d) Der skal afholdes ekstraordinært generalforsamling såfremt min. 30% af foreningens medlemmer kræver det.
  e) Dagsorden for den årlige generalforsamling er følgende:

  1. Valg af ordstyrer og referent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v. formanden.
  3. Fremlæggelse af regnskab v. kasser.
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Eventuelt.


f) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være indsendt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.
g) Stemmeberettigede på generalforsamlingen er: bestyrelsens medlemmer, tilstedeværende faddere, som det seneste kalenderår har indbetalt kontingent og fadderbidrag til Child Care Denmark. Der tildeles 1 stemme pr. fadder/medlem.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

6) Medlemmer
a) Et medlemsskab forstås ved at man har tegnet min. et fadderskab i Child Care Denmark.
b) Faddere kan opsiges hvis de ikke overholder deres forpligtelser med hensyn til betaling.

7) Regnskab
a) Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

8) Vedtægtsændringer
a) Vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning kan kun ske på generalforsamling, og kun såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
b) Ved foreningens opløsning skal organisationens formue tilfalde ”Red Barnet” og ”Børnefonden”.  50% til hver organisation.


9) Vederlag

a) Medlemmer af bestyrelsen og de af bestyrelsens nedsatte udvalg modtager intet vederlag for deres arbejde, men er alene berettigede til at modtage godtgørelse i henhold til de af bestyrelsen fastsatte regler.
b) Bestyrelsen kan beslutte at ansætte lønnet medhjælp til at forestå foreningens daglige drift.